Sigma Test

Door Hindemburg Melao Jr.

Nederlandse versie vertaald door Bart Lindekens

 

Request your Sigma Test certificate based on the new norm (Oct. 2004)

 

MEER OVER DE SIGMA TEST - CLICK HIER
Opinies door prominente mensen, correlaties met andere testen etc.

 

INLEIDING

De Sigma Test (TST) heeft als doel om innovatief te zijn op verschillende domeinen. Het voornaamste objectief toen de TST werd gecreëerd was een test te ontwerpen van een hoge intrinsieke moeilijkheidsgraad zonder een toevlucht te nemen tot vragen die een specifieke wiskundige kennis veronderstellen. De TST lijkt niet op de traditionele tests, die gebaseerd zijn op matrix denken of numerieke reeksen. De moeilijkheidsgraad is niet kunstmatig opgevoerd door het gebruik van exhaustieve technieken in de vraag analyse. De test vragen, 36 in aantal, zijn onderverdeeld in 10 niveaus van moeilijkheid, en de hoogste niveaus bevatten problemen die niet gepubliceerd zijn.

Het punten systeem werkt met gewichten, zodat, in combinatie met de ruwe score, en bevordert aldus de nauwkeurigheid van de resultaten, vermits op deze wijze de score van de testpersoon niet te zeer beïnvloed wordt door een tijdelijk verstrooidheid tijdens het oplossen van gemakkelijke vragen. Bovendien geloven we dat het feit dat er meer oplossingen mogelijk zijn voor de moeilijkere vragen, een verbetering is ten opzichte van andere testen.

Naast het variërend niveau van de moeilijkheidsgraad van de vragen, verandert ook het type van redenering nodig om tot de juiste antwoorden te komen. Convergent denken kan de vragen 1-11 oplossen, terwijl 11-20 meer complex convergent denken vergen, in combinatie met wat divergent denken. Van vragen 21 tot 28 neemt het convergent en divergeren denken gestaag toe en vanaf 29 zijn krachtig convergent en divergent denken noodzakelijk. Enkel bijzonder vindingrijke mensen met een krachtig logisch denkvermogen scoren hoog op de TST.

Wat betreft de voorlopige normen, schatten we dat een persoon met een normale intelligentie 4 tot 5 vragen correct kunnen beantwoorden. Een gemiddelde diplomahouder niveau Bachelor zou er 9 · 10 juist kunnen beantwoorden. Een houder van een diploma Master kan er 13-14 juist beantwoorden, en kwalificeert als ·subscriber· Sigma III. Leden van Mensa scoren 16-17 correct en kwalificeren als regulier lid van de Sigma Society. Een gemiddelde doctor in de Exacte Wetenschappen wordt verwacht om 18 tot 19 correcte antwoorden te geven. Ons baserend op het werk van Catherine Cox, schatten we dat:

Historische figuren met talent:
Napoleon en George Washington zouden een ruwe score 20 kunnen halen.
Rousseau en Lincol zouden 23 vragen correct kunnen hebben zich kwalificerend voor Sigma III.

Genieën:
Swift, Rembrandt, La Fontaine, Cervantes or Balzac zouden 25 juiste antwoorden kunnen geven
Molière, Lamartine, Benjamin Franklin or Copernicus gaven wellicht 26 of 27 juiste antwoorden
Beethoven, Darwin, Montaigne, Mendelssohn, Watt en Diderot zouden 28 of 29 scoren (Sigma IV)
Luther, Lavoisier, Raphael en Alexander Dumas zouden 30 juist beantwoorden.

Grote Genieën:
Kant, Kepler en Spinoza wellicht 31 of 32.
Descartes, Michelangelo, Victor Hugo, Dickens, Musset en Byron zouden 33 correcte antwoorden leveren en derhalve voor Sigma V kwalificeren
Newton, Voltaire en Galileo zouden er 34 correct hebben.

Universele genieën:
Da Vinci, Pascal of Leibniz zouden een ruwe score van 35 kunnen behalen (Da Vinci·s IQ werd door Cox geschat op 180 maar het was zeker hoger dan dat, wellicht ongeveer 200)

De vergoeding voor de verbetering van de test is € 500. De betaling van de vergoeding geeft recht op een volledig rapport met het IQ uitgedrukt volgens de Stanford-Binet, Wechsler en Cattell schalen en statistische informatie over de positie ten opzichte van de wereldbevolking. Dit document wordt uitgegeven in naam van de directie van de Sigma Society en wordt erkend door de stichter. Betalingen kunnen gedaan worden in cash, door bankdeposito of door internationaal post order. In het geval van een bank deposito, moet een kopie van het ontvangstbewijs tezamen met het antwoordblad opgestuurd worden. Voor verdere informatie over het adres naar waar antwoorden kunnen worden gestuurd: e-mail
Probeer alle vragen te beantwoorden ook als je niet zeker bent, en stuur het antwoordblad naa
r

To receive your certificate shortly, for kindness, send your answers summarized in this Excel spreadsheet. Thank you.

Er is geen tijdslimiet and er zijn geen restricties wat betreft het gebruik van boeken, rekenmachines, software, hamers, ·.

Je kan de test spreiden over verschillende sessies. Als je wil dat de score correct is, raadpleeg dan geen anderen.

Het antwoordblad moet getyped of geprint zijn , en moet je naam en adres bevatten, scores op andere tests (alsook hun naam) en het huidige of voormalige lidmaatschap in andere IQ societies Verschaf informatie over antwoorden enkel wanneer daartoe gevraagd (vanaf vraag 26) Gedeeltelijk correcte antwoorden worden ook in aanmerking genomen

Vanaf vraag 26 worden de volgende criteria toegepast bij het corrigeren van de antwoorden: functionaliteit (de methode moet in de praktijk werken), nauwkeurigheid (het resultaat moet dicht bij de correcte oplossing liggen); en de middelen nodig (tijd, geld, materiaal etc·). Het is in de eerste plaats belangrijk dat de methode werkt maar de functionaliteit verdient niet het meeste aantal punten. Daarentegen als de methode niet werkt, worden er geen punten toegekend. Een ander criterium is dat de methode een resultaat geeft met een kleine foutmarge. Tenslotte moet de methode snel zijn en weinig materiaal vereisen. De meeste punten worden toegekend aan die antwoorden die het meest voldoen aan deze criteria. Het is toegelaten om boeken te gebruiken bij het oplossen van de vraagstukken maar vergeet niet dat de personages die in de vragen ten tonele komen enkel beschikken over de middelen toegelaten door het hun toegewezen budget of zoals beschreven in de vraag.
In sommige van de vragen wordt gevraag om bepaalde details te geven of bepaalde fenomenen van commentaar te voorzien, die het antwoord beïnvloeden. Als je dit niet kan doen, resulteert dit in een lagere score voor deze vragen.

De antwoorden worden gewogen volgens bepaalde factoren zoals hieronder weergegeven:

1 punt voor elk correct antwoord op niveau I
2 punten voor elk correct antwoord op niveau II
3 punten voor elk correct antwoord op niveau III
4 punten voor elk correct antwoord op niveau IV
5 punten voor elk correct antwoord op niveau V
6 punten voor elk correct antwoord op niveau VI
7 punten voor elk correct antwoord op niveau VII
8 punten voor elk correct antwoord op niveau VIII
9 punten voor elk correct antwoord op niveau IX
15 punten voor elk correct antwoord op niveau X

Veel succes !!!

To know the scoring method, see the New Norm - since 2004

 

Niveau I

1) In 1976 Marcel was 11 jaar oud. Hoe oud is hij in 1999?

2) Als 13 kogels $3.90 kosten, hoeveel kosten dan 31 kogels?

3) Een doos meet 60 cm x 50 cm x 30 cm. Wat is het maximum aantal kleine dozen met afmetingen 10 cm x 10 cm x 10 cm die in deze doos passen.

4) 12 personen doen een werk in 12 dagen. Hoeveel mensen zijn er nodig op dezelfde job in 1 dag te doen.

5) Een collectie boeken bestaat uit 12 volumes. Er zijn 300 pagina·s in elk volume, 50 regels per pagina en 100 letters per regel. Hoeveel letters zijn er in totaal in de collectie?

Niveau II

6) Een firma heeft genoeg voorraad om haar klanten, 2,500 in aantal gedurende 12 maanden te beleveren. Hoe lang zou de stock voldoen wanneer het klantenbestand zou uitbreiden tot 6,000 mensen?

7) Als één paard 600 kg kan trekken, hoeveel paarden zijn dan nodig om 6150 kg te trekken

8) Fernanda en Andreia·s leeftijden opgeteld bedragen 18 jaar. Wat zijn hun individuele leeftijden als Andreia 2 keer zo oud is als Fernanda.

Niveau III

9) Ricardo weegt 30 % meer dan José. Als Ricardo 10% gewicht zou verliezen, en José 20%, welke van de 2 zou meer wegen dan de andere, nadat ze het gewicht verloren hebben. Verklaar!

10) Een planetair systeem heeft, naast de hoofdster, 9 planeten. Elke planeet heeft 7 primaire satellieten. Eén op 21 primaire satelliet heeft 3 co-orbitale satellieten.
Hoeveel hemellichamen in totaal zijn er?

11) Op een trap met 1000 treden vindt men 1 gram goud op de eerste trede, 2 gram op de tweede, 3 gram op de derde, 4 gram op de vierde, 5 gram op de vijfde enzoverder tot 1 kg goud op de laatste. Gezien het feit dat 1 gram goud 11 dollar waard is, bereken de totale waarde van het goud op de trap (in dollars)

Niveau IV

12) 99 % van de mensen in een kamer zijn mannen. Hoeveel mannen zouden de kamer moeten verlaten om dit percentage te verlagen tot 98 %. Men weet dat het aantal vrouwen in de kamer 3 is.

13) Op een schaakbord met 64 vierkanten (8 x 8), kunnen twee koningen 3,612 verschillende posities bezetten. Hoeveel verschillende posities kunnen twee koningen bezetten met 117 vierkanten (13 x 9). Twee koningen kunnen niet op hetzelfde vierkant staan tegelijkertijd, noch op aangrenzende vierkanten.

14) Marcel had appels, waarvan hij de helft aan zijn broer gaf. Deze gaf 75% van de appels die hij kreeg in gelijke delen aan zijn 3 neven: Anderson, Joao en Mané. Anderson kocht 7 appels bij en gaf de helft van al zijn appels daarna aan zijn broer Mané. Mané had op dat ogenblik 17 appels. Hoeveel Appels kreeg Joao?

15) Maria ging naar de boerderij om eieren te kopen. Ze gaf de helft aan haar zus die op haar beurt een derde van haar ontvangen deel aan haar vriend gaf. Deze laatste gaf, nadat hij een derde opgegeten had, de rest aan zijn neef. Gegeven dat de eieren elk 70 gram wegen, en dat Maria niet meer dan 2.5 kg kan dragen en dat de eieren bovendien rauw zijn, bereken dan hoeveel eieren
het neef van de vriend van de zus van Maria kreeg.

16) Burgemeester Joao, en een belangrijke vrijgezel - zakenman, genaamd José, organiseerden een grote barbecue. Behalve de zakenman José, de burgemeester Joao en diens vrouw, was het aantal aanwezigen gelijk aan het aantal 100 dollar biljetten dat de zakenman uitgaf vermenigvuldigd met het aantal 100 dollar biljetten dat de burgemeester uitgaf. Gegeven dat, gemiddeld elke persoon het equivalent van US$ 6.40 consumeerde en wetend dat de burgemeester US$ 1,700 investeerde, bereken hoeveel de zakenman investeerde.(NB: de zakenman José, de burgemeester Joao and diens vrouw, namen ook deel aan de consumptie)

Niveau V

17) Een Formule-1 race wagen rijdt op een rond circuit, en voltooit de eerste ronde in 3 minuten tegen een gemiddelde snelheid van 144 km/u. Welke rondetijd moet de wagen halen in een tweede ronde om over de 2 rondes tezamen een gemiddelde snelheid te realiseren van 300 km/u

18) Antonio kijkt op zijn polshorloge en stelt vast dat de uurwijzer precies over de minutenwijzer ligt. Hoe lang duurt vooraleer dit op nieuw gebeurt (beide wijzers roteren aan een constante snelheid) ?

19) Een trein met twee stellen rijdt tegen een snelheid van 80 km/u van stad X naar stad Y, 800 km van elkaar gelegen. Op het zelfde ogenblik als de trein vertrekt, begint een passagier op en af te wandelen van de ene kant van wagon B naar de andere kant van de wagon aan een snelheid van 100 cm/s. Bij aankomst in stad Y, heeft de passagier reeds 720 keer op en af gegaan.De lengte van wagon A is die van wagon B plus één vierde van de lengte van de locomotief en de lengte van de locomotief is gelijk aan de lengte van wagon A plus één vijfde van de lengte van wagon B. Wat is de totale lengte van de trein?

Niveau VI

20) Verschillende kraantjes werden gebruikt om 6 vaten te vullen. Gedurende 1 uur liep er water uit alle kranen in een reservoir, dat het water gelijk verdeelde over 4 van de vaten: A, B, C en D. Hierna, gedurende 1 uur, liep er water in een dubbel verdeelstuk die het water gelijk verdeelde voor de helft in vaten E en F en de andere helft in het reservoir dat de vaten A, B, C en D bleef vullen. Hierdoor waren de vaten A, B, C en D vol. Om de vaten E en F te vullen, was het nodig om één kraan te gebruiken, die gedurende 2 uur water gelijk verdeelde over tanks E en F. Hierna ware alle 6 vaten vol. Wat was het aantal van de kranen gebruikt om te vullen in den beginne? (Opmerking: alle kranen hadden dezelfde debieten en al de vaten hadden hetzelfde volume)

21) Verschillende rechthoeken worden getekend op een vlak oppervlak dusdanig dat hun snijdende zijdes 18.769 gebieden, die niet verder verdeeld zijn door zijdes, vormen. Wat is het minimum aantal rechthoeken die moeten getekend worden om het beschreven patroon te vormen ?

22) Verschillende rechte lijnsegmenten zijn getekend op een vlak oppervlak dusdanig dat hun snijdende zijdes 1.597 gebieden, die niet verdeeld zijn door lijnsegmenten, vormen. Wat is het minimum aantal lijnsegmenten die moeten getekend worden om het beschreven patroon te vormen?

23) 1 + 10^1.234.567.890 driehoeken zijn getekend op een vlak oppervlak. Wat is het maximum aantal gebieden, die niet verder verdeeld zijn, dat kan gevormd worden door de intersecties van deze driehoeken? (Bijdrage van Rogrigo de Almeida Rodrigues)

24) Volgens Fermat's laatst theorema heeft a^n + b^n = c^n geen oplossingen voor n > 2 (a, b, c en n moeten positieve gehele getallen zijn). In 1992, bewees ik op een simpele doch incorrecte wijze deze stelling. De redenering was als volgt: Fermat's theorema is een veralgemening van Pythagoras' Theorema, dat stelt dat de som van de oppervlaktes van de vierkanten getekend op de korte zijdes van een rechthoekige driehoek gelijk is aan de oppervlakte getekend op de lange zijde (hypotenusa) (a^2 + b^2 = c^2). Als we dit theorema proberen te veralgemenen, overgaand van 2 dimensies naar 3 dimensies (a^3 + b^3 = c^3),dan hebben we een driehoekig prisma gevormd door de verplaatsing van een rechte driehoek langs een as loodrecht op het vlak van de driehoek, zoals door de figuur geïllustreerd. We kunnen nu een kubus construeren op elk van de 3 rechthoekig vlakken van dit prisma.

Twee van deze vlakken komen overeen met de korte zijden van de rechte driehoek (ADFB, BFEC) terwijl het grootste vlak overeenkomt met de hypotenusa (ADEC). Het is mogelijk om een kubus te construeren op elk van deze vlakken, wat dus betekent dat de 4 zijden van elk vlak gelijk zijn in lengte (onderling per vlak). Dit beïnvloedt het prisma, zodat de kubus op een (kort) vlak geconstrueerd dezelfde maten moet hebben als de kubus op het andere (korte) vlak. Immers als AB=BF en BF=BC dan moet AB=BC. Op deze manier kan er geen kubus geconstrueerd worden op het hypotenusa vlak, want als AC de hypotenusa voorstelt, dan kan AC niet gelijk zijn aan AB. Aldus kan a^n + b^n = c^n geen oplossing hebben voor n=3. Als men dezelfde redenering zou gebruiken voor hogere dimensies, dan kan men bewijzen dat voor elke dimensie groter dan 2 er geen oplossing kan zijn. Wat is de fout in dit bewijs?

Niveau VII

25) Een welbepaald overbrengingssysteem bestaat uit 5 concentrische over elkaar gelegde schijven: A, B, C, D en E die gemonteerd staan op een vast platform, dat als referentiesysteem dient. De schijven hebben verschillende afmetingen, en draaien op verschillende snelheden. The schijven roteren aan constante snelheden, sommige in wijzerzin andere tegen de wijzerzin. Elke schijf heeft een rode stip op het oppervlak en deze zijn niet in lijn bij het opstarten. Op een zeker ogenblik beginnen de schijven te roteren elk op zijn eigen snelheid, zonder contact te maken met mekaar. Het duurt 7 minuten voor schijf A, 13 minuten voor schijf B, 17 minuten voor schijf C, 19 minuten voor schijf D, 23 minuten voor schijf E om een 360° volledige toer te maken. Na een zekere tijd komen de rode stippen in lijn. Schijf A is dan in dezelfde positie als ze was 2 minuten na het opstarten van de beweging. Schijf B is dan in dezelfde positie als ze was 3 minuten na het opstarten, schijf C in dezelfde positie als 4 minuten na het opstarten, schijf D in dezelfde positie als 7 minuten na het opstarten, en schijf E in dezelfde positie als 9 minuten na het opstarten. Hoeveel tijd is er voorbijgegaan op het ogenblik dat de schijven starten sinds ze begonnen te draaien en totdat ze de configuratie met rode opgelijnde stippen voor de eerste keer aannamen.

26) Pedrinho ging het winkeltje van papierwaren en kantoorbenodigdheden binnen, opengehouden door Doña Maria's Stationer's Shop en vroeg naar een geometrische lat om een spiraal te tekenen met een klein concentrisch cirkeltje in het midden. Doña Maria, een lid van de Sigma Society, vertelde de jongen dat dergelijke geometrische latten niet bestaan. Na enkele minuten van reflectie, vond ze een manier om een tekening te maken van een dergelijke figuur en beschreef de manier aan de jongen. Ze verkocht de jongen het benodigde materiaal direct, en hij betaalde met een US$10 biljet, en ontving een weinig wisselgeld. De jongen ging naar huis en maakte de tekening zonder enig probleem. Beschrijf een methode om Pedrinho's taak te volbrengen met dezelfde US$10 tot je beschikking om het nodige materiaal te kopen. De tekening moet een voldoende overeenkomst tonen met het beschreven patroon (een spiraal met een kleine concentrische cirkel) zonder grote onregelmatigheden in de spiraal .(Gewijzigd op 31 aug 2001 op aangeven van onze vrienden Petri Widsten en Nikos Lygeros, aangezien de vroegere vraag met de 9 kubussen gelijkend was op deze van de Eureka Test).

27) Een man haalt diep adem, zijn longen volledig vullend met lucht? Dan houdt hij zijn adem in en meet zijn borstomtrek met een lintmeter. Het resultaat is 106 cm. Dan ademt de man uit zodat alle lucht uit de longen is en meet de omtrek opnieuw, met als resultaat 84 cm. Met US$ 10 tot je beschikking om materiaal te kopen, bereken het volume lucht dat zijn longen kunnen bevatten.

28) De snelheid van een de reflexen van een persoon kan bepaald worden door de tijd te meten tussen een stimulans en de reactie op deze stimulans. Bijvoorbeeld: een lamp is uit. Op een bepaald ogenblik licht de lamp op. De stimulans van het "oplichten van de lamp" provoceert de reactie "het sluiten van de ogen". Des te korter de tijd tussen het "oplichten van de lamp" en het "sluiten van de ogen", des te sneller de reflexen. Beschrijf een methode om de snelheid van de reflexen van iemand te meten zonder het gebruik van een chronometer of enige ander meetapparaat dat tijdsintervallen korter dan 1 seconde kan meten Het is mogelijk om een ruwe methode te ontwerpen met US $ 1 voor benodigdheden en een gesofistikeerde methode met goede precisie met US $ 1,000 ter beschikking voor materiaal. Beschrijf een methode voor beide budgetten.

29) In 1993, in een essay over Wetenschap en Religie, beschreef ik een project betreffende de mogelijkheid om een "onzichtbaarheidmachine" te maken. Terwijl ik de details beschreef, realiseerde ik me dat sommige problemen onoplosbaar zijn, niet enkel door de technische beperkingen maar ook door fysische redenen die theoretische en mogelijk onoverbrugbare limieten opleggen. Het project startte met de centrale idee dat om een object onzichtbaar te maken het nodig is om een externe observator die in de richting ervan kijkt, het onmogelijk te maken de aanwezigheid van het object op te merken. Dit kan men doen op de volgende wijze.

Een bol wordt gebouwd en het externe oppervlak wordt bekleed met kleine hoge resolutie Tv-camera·s en monitors. Miljoenen en zelfs miljarden van deze camera·s en monitors bedekken het oppervlak van de bol zodat elke monitor het beeld, gecapteerd door de diametraal ervan gepositioneerde camera, weergeeft. Het resultaat wordt getoond in de figuur hieronder. Het beeld van het object (blauw vierkant) is gecapteerd door een camera gepositioneerd in punt A, die het beeld doorstuurt naar de monitor in punt M. Hierdoor zal een observator in punt O het blauwe vierkat zien alsof ter niets tussen hem en het vierkant staat. Alles in de bol is hierdoor onzichtbaar voor de externe observator. Maar dit opzet heeft 2 problemen. Eén ervan kan opgelost worden in theorie terwijl het andere onoplosbaar is. Geeft de 2 problemen weer en leg uit hoe één van de twee kan opgelost worden maar het ander niet.

Niveau VIII

30) Het poreuze and grijze "lood" in een potlood bestaat uit een mengeling van grafiet en klei. De verhouding van grafiet en klei is niet gekend. Door te schrijven op een papier blijft een fijne laag "lood" achter op het oppervlak van het blad. Beschrijf de methode om de massa van het "lood" in de stip van de letter "i" te beschrijven. Je mag enkel over US$10 beschikken om het materiaal te kopen dat je nodig hebt voor het experiment.

31) We hebben een cilinder met een straal van 50 cm en een meetlint 0.01 cm dik. De hoogte van de cilinder is gelijk aan de breedte van het meetlint. De dikte van het meetlint is onveranderbaar en een van zijn beide kanten is niet rekbaar. Wat is de minimale lengte aan meetlint nodig om het 9 maal rond de cilinder te wikkelen, elke toer de andere overlappend zoals bij een rol plakband. De top en de basis van de cilinder mogen niet bedekt worden met meetlint. De oplossing moet 14 significatieve cijfers tellen en het is niet toegelaten om het meetlint te snijden noch is het toegelaten om de cilinder te vervormen.

32) Een gesofisticeerd vliegtuig hangt boven een terrein gelegen op de evenaar van een planeet, als een kolibrie, op een hoogte van 1,000 m. De planeet is volledig sferisch en homogeen, en heeft een kleine satelliet, op een cirkelvormige baan in een vlak evenwijdig met de evenaar. Om 15:58:30 u parachuteert een man naar beneden, vallend loodrecht naar de grond. Op het ogenblik dat hij van het vliegtuig springt, merkt hij een satelliet op die juist boven de oostelijke horizon opkomt. Hij landt en, zonder de landingsplaats te verlaten, blijft hij de satelliet observeren, die om 17:40:00 u het zenit bereikt. Hij blijft daar, observerend ·en ziet om 19:20:00 h de satelliet ondergaan aan de westelijke horizon. Nog steeds op dezelfde plaats, ziet hij de satelliet terug opkomen aan de oostelijke horizon om 22:40:00 u. Wat is de benaderende diameter van de planeet? Leg uit hoe je aan je antwoord komt en de bruikbaarheid van de gegevens. Leg ook uit waarom de oplossing niet exact kan zijn. (Als je twijfels hebt over de betekenis van de woorden zenit, horizon, evenaar, etc· dan mag je een verklarend woordenboek of encyclopedie raadplegen).

Niveau IX

33) Beschrijf een praktische en snelle methode die gebruikt kan worden om met goede precisie te bepalen hoeveel woorden er in iemand zijn woordenschat zijn.

34) Er was eens een briljante antropoloog, lid van Sigma V, genaamd Joao. Tijdens een expeditie in Afrika werd hij gevangen genomen door een stam kannibalen en veroordeeld om als maaltijd te dienen. Echter, de "wetgeving" van de stam bood de gelegenheid aan de gevangene zijn vrijheid te herwinnen door een opdracht te volbrengen. In het geval van Joao, was de opdracht als volgt: 2 kippeneieren zouden aan hem gepresenteerd worden, een ervan rauw, het andere gekookt. Er zouden 2 dozen zijn. Het rauwe ei zou in één van de dozen geplaatst worden, het andere in de andere doos. Joao weet niet wat de afmetingen zijn van de dozen totdat hij de test gepresenteerd krijgt. De wanden van de dozen zijn stevig, en opaak. Ze hebben de vorm van een parallellepipedum. Eén van de dozen, heeft een venster in één van de wanden. Het venster is bedekt met een net van draden met een maaswijdte onbekend tot de test begint. Door het venster kan je wel het ei erin observeren.

De test bestaat erin uit te vissen in 2 minuten welk ei gekookt is en welk niet. Het is niet toegestaan om de eieren te breken, ook niet om de eieren uit de dozen te halen, en de dozen te openen. Niets vast noch vloeibaars, noch gasvormig mag in dozen gebracht worden.

Joao wordt geïnformeerd dat de opdracht aan hem zal voorgelegd worden na 90 dagen. Daarvoor mag hij rekenen op de hulp van dorpsbewoners om hem te helpen een oplossing te vinden voor het probleem. Daarnaast kan hij gebruik maken van alle "gesofisticeerde" instrumenten en andere hulpmiddelen die voor handen zijn in het dorp en in de omtrek. Toen de tijd gekomen was, om de opdracht te beginnen, werd Joao geblinddoekt en zijn handen vastgebonden. Een dorpeling nam enkele minuten daarna een ei, kookte het, droogde het af, plaatste het in een doos en sloot deze meteen af. Dan nam hij een rauw ei en deed het in een andere doos, en sloot de doos direct af. De dozen werden op een tafel gezet tot de nacht viel. Dan werden Joao's handen losgemaakt, zijn blinddoek werd verwijderd. Hij werd voorzien van de middelen die hij eerder gevraagd had en naar de tafel met de dozen gebracht met daarop de dozen die de eieren bevatten. Hij onderzocht voorzichtig de dozen en slaagde erin uit te vissen welke doos het rauwe ei bevatte. Deze test werd gedurende 20 dagen herhaald en telkens slaagde hij erin het rauwe ei te identificeren. De bewonderende kannibalen lieten hem daarop vrij en gaven hem zelfs vele juwelen cadeau. Hoe redde Joao zichzelf?

We raden aan diegene die de "Sigmatest" afleggen, dit niet uit te proberen in het echte leven. Het kan erg gevaarlijk zijn en je in erg gevaarlijke situaties brengen.
We zijn niet verantwoordelijke voor fysieke en andere ongemakken hierdoor veroorzaakt/
We willen u over het volgende waar gebeurde verhaal berichten, een verhaal dat een diepe indruk maakte op ons, een verhaal dat illustreert wat kan gebeuren als je de vragen in realiteit uitprobeert.
Onze vriend David Udbjorg van Denemarken, riskeerde zijn leven om een probleem op te lossen. Hij reisde naar Afrika en vond daar een stam kannibalen om het antwoord op vraag 34 te vinden. Maar de kannibalen waren niet op de hoogte van de Sigma test en hadden dus de overeenkomst niet gelezen. Aldus beslisten zij om David op te eten. Gelukkig was David bestemd om als maal te dien op de dag van een zonsverduistering om 12u. David wist dit en dreigde om de zon weg te nemen als men hem niet vrij liet. De kannibalen geloofden hem niet maar op het ogenblik dat de zonnestralen werden verduisterd door de maan lieten ze hem los. David beloofde hen te vergeven en de zon terug te brengen. And zo geschiedde. Onze held werd gevierd door de kannibalen omdat hij het dorp gered had. David zond een foto als bewijs.

Photo: curtesy of David Udbjor

35) Een Arabische man en een Israëlische vrouw werden ontvoerd door buitenaardse wezens. The E.T.'s beloofden hen terug te laten keren ongeschonden, op voorwaarde dat ze slaagden in de volgende taak. drie kamers zijn genoemd: A, B en C. Elke kamer is vierkant en meet ongeveer 25m². De kamers zijn verbonden met elkaar zodanig dat elke kamer 2 deuren heeft en elke deur geeft toegang tot een van de andere twee kamers. De drie kamers zijn akoestisch geïsoleerd en hebben geen meubels noch ramen. De muren, deuren, plafond en vloer van de kamers zijn solide en opaak en vertonen geen scheuren, gaten verborgen doorgangen of iets dergelijks. De man wordt geplaatst in kamer A, de vrouw in kamer B. Ze ontvangen de volgende instructies.

1. Ze hebben beide een uur om de 3 kamers te doorkruisen en terug te keren naar hun kamers waar ze gestart waren, altijd wandelend in de richting A-B-C-A.
2. Beide blijven ze gezeten op de vloer in hun respectievelijke kamers, totdat een signaal wordt uitgezonden, aangevend dat de klok gestart is. Het signaal wordt gegeven als volgt: op elke deur zijn er 2 lampen (één aan elke kant) en het quasi gelijk oplichten van de lampen is het signaal. Elke lamp is hel genoeg opdat een persoon deze kan merken zelfs als deze geen aandacht schenkt.
3. Op het ogenblik dat de vrouw de deurknop aanraakt, dan kan de man niet meer in die kamer aanwezig zijn.
4. Op het ogenblik dat de man de deurknop aanraakt, dan kan de vrouw niet meer in die kamer aanwezig zijn.
5. De vrouw moet eerder opstaan van de vloer dan de man.
6. De man en de vrouw mogen niet met elkaar communiceren op geen enkele manier, of van anderen informatie verkrijgen die hen toestaat uit te vissen waar de ander is. Ze mogen niet op de muren of deuren slaan, of een of andere schokgolf genereren. Tijdens het verlaten van een kamer en het binnengaan van een andere moeten ze de corresponderende deur sluiten. Oorspronkelijk zijn al de deuren gesloten. Twee of meer deuren mogen niet tegelijkertijd open zijn.
7. Geen van beide heeft een uurwerk noch enig ander instrument dat hen in staat zou stellen om de tijd te meten.
8. 1 minuut voor het einde van de 1 uur periode, wordt een hernieuwd signaal gegeven, om aan te gegeven dat de tijd bijna om is.
9. Wanneer de 1 uur periode over is, moet de man zitten in het midden van kamer A en de vrouw in het midden van kamer B.
10. De vrouw mag enkel na de man gaan zitten.
11. De man wordt verteld dat de vrouw uitzonderlijk intelligent is.
12. De vrouw wordt verteld dat de man uitzonderlijk intelligent is.

De man en de vrouw kenden mekaar niet en hadden ervoor nooit contact gehad met mekaar. Ze communiceerden niet met mekaar gedurende het ganse proces (om dit verduidelijken kan je veronderstellen dat ze doofstom zijn). Het experiment wordt uitgevoerd and ze slagen erin de taak te volbrengen. Het experiment wordt 10 keer herhaald en ze slagen erin om de taak telkens tot een goed einde te brengen, om duidelijk te maken dat er de eerste keer niet gewoon geluk mee gemoeid was. Erna keren ze terug naar de aarde en bekeren zich tot het Zoroastrianisme, trouwen en leven lang en gelukkig. Beschrijf de methode die ze gebruikten en elkeen hun denkwijze.

Niveau X - EXTRA (je moet tenminste 3 vragen correct beantwoorde tussen Niveaus VII·IX)

36) De grote dichter Joao bracht zijn laatste dagen door logerend in de kelder van zijn vriend José. José was een bescheiden handelaar, een man met weinig bezittingen maar erg vrijgevig.
Alvorens te sterven, vertrouwde hij zijn vriend een gedicht toe. De titel van het gedicht, dat postuum werd gepubliceerd, is irrelevant voor het probleem dat zich stelt.
Joao noemde zijn nederige en vrijgevige vriend ·Amfibie·. Op een dag vroeg zijn vriend hem waarom hij hem steeds zo noemde en Joao verklaarde zich nader.
Neem in beschouwing dat Joao zijn vriend hoog inschatte en vind, in deze context een logische verklaring voor de betekening van ·amfibie·

(Tekst gebaseerd op waar gebeurde feiten)

Als je denkt dat de Sigma Test te gemakkelijk was, probeer dan deze: : Sigma Test VI

 
.:: Sigma Society ::.
  Topo
Todos os direitos reservados